ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาประเภทคัดเลือกตรง ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
!!! มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรอกข้อมูลและรายงานตัววันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.!!!

2558 ภาค ปกติ  ระดับปริญญาตรี
ประเภทคัดเลือกตรง
  ข่าวประกาศ / ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
หมายเลขประจำตัวประชาชน
รหัสประจำตัวผู้สมัคร
absmiddle  การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือกตรง ปี.. (13 พ.ย. 57)


กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรมกำหนดการเวลา
1รับสมัครออนไลน์
** ดำเนินการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ช.ม.
17 พ.ย. 2557 - 7 ม.ค. 2558
2ชำระค่าสมัคร
** ชำระค่าสมัครผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กำหนด
11 ธ.ค. 2557 - 7 ม.ค. 2558วันเวลาทำการ
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในแต่ละสาขาวิชาที่เลือกสมัคร
12 ม.ค. 2558
4สอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
** ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
19 ม.ค. 255809.00-11.00 น.
5สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์
** ผู้สมัครที่เลือกสมัครในสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา
19 ม.ค. 255813.30-15.00 น.
6สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
** ผู้สมัครที่เลือกสมัครในสาขาวิชาสาธารณสุข ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา
19 ม.ค. 255811.30 - 12.30 น.
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชาที่เลือกสมัคร
26 ม.ค. 2558
8สอบสัมภาษณ์พร้อมยื่นเอกสารการสมัครสอบ
** ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครและเข้าสอบสัมภาษณ์
30 ม.ค. 255809.00-12.00 น.
9สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก
** ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทุน เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก
30 ม.ค. 255813.00-15.00 น.
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
6 ก.พ. 2558
11รายงานตัวนักศึกษาใหม่
** ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
16 ก.พ. 2558 - 17 ก.พ. 255808.00-15.00 น.
กลุ่มงานประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)      Tel : 084-1925908      Fax : 075-392043      E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th
Copyright © 2014-2016 All Rights Reserved.